Borgia vs. Washington in semifinals of Washington Boys Basketball Tournament Friday, Jan. 13. Borgia won 62-32. Plus interviews with Washington Junior Luke Schroepfer and Borgia Senior Bryce Dolan.